สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
ความรู้การประกันคุณภาพ

ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา

          การประกันคุณภาพหมายถึงกิจกรรมหรือแนวปฏิบัติที่จำเป็นต้องดำเนินงานเพื่อประกันว่าคุณภาพของการศึกษาได้รับการรักษาไว้และส่งเสริมเพิ่มพูน

          การประกันคุณภาพการศึกษาจึงรวมถึงกิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใด ๆ ที่หากได้ดำเนินการตามระบบและแผนที่ได้วางไว้แล้วจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้ผลผลิตของ

การศึกษาที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์

          การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมีประสิทธิผลต่อเมื่อได้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมี

การทบทวนและติดตามกระบวนการดำเนินการโดยใกล้ชิด

          ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี ๔ ประการประกอบด้วย

          ๑. การจัดการเรียนการสอน

          ๒. การวิจัย

          ๓. การให้บริการวิชาการแก่สังคม

          ๔. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          การดำเนินการตามภารกิจทั้ง ๔ ประการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวแต่ในระยะที่ผ่านมายังไม่มีการประเมินภารกิจ

ดังกล่าวอย่างเป็นระบบรวมทั้งมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกหลายประการ ที่ทำให้จำเป็นต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้น ปัจจัยดังกล่าวคือ

          ๑. ประเทศไทยยังไม่เคยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีรูปแบบที่ชัดเจน และบ่งชี้ได้ว่าจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ

          ๒. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตมีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันมากขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ประเทศไทยโดยส่วนรวมในระยะยาว

          ๓. มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตในวงการอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและนอกประเทศมากขึ้น

          ๔. สถาบันอุดมศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นสากล เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น

          ๕. สถาบันอุดมศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่าสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

          ๖. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาผู้จ้างงานรัฐบาลและประชาชนทั่วไป

          ๗. สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่มีความโปร่งใส (Transparency) และความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (Accountability)

          ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพนั้นจะยึดหลักของการให้เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) และความมีอิสระในการดำเนินการ

ของสถาบัน (Institutional Autonomy) เพื่อความมีคุณภาพภายในสถาบันอย่างเต็มที่แต่ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพร้อมที่จะรับการตรวจสอบจากภายนอกซึ่งเป็น

ไปตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) ความสมดุลย์ของหลักการดังกล่าวคือแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพอุดมศึกษา

ที่พึงประสงค์

 

คู่มือการประกันคุณภาพ
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
APDI Kasem Bundit University (Romkloa)
60 Moo.7 Romklao Rd. Minburi Bangkok 10510
APDI Tel. 02-904-2222 ext. 2230, 2237
© COPYRIGHT 2015 APDI. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW APDI