สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
โครงสร้างหลักสูตรภาษาไทย
โครงสร้างหลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน BACHELOR OF ARTS (AIRLINE BUSINES) กรณีเลือกสหกิจศึกษา หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
• หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต • พื้นฐานวิชาชีพในธุรกิจการบิน 28 หน่วยกิต
• วิชาเอกบังคับด้านการบิน 37 หน่วยกิต
• วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขาอาชีพ 14 หน่วยกิต
• วิชาโท (ภาษาที่ 3 ) 15 หน่วยกิต
• สหกิจ 9 หน่วยกิต
• เสรี 6 หน่วยกิต กรณีเลือกฝึกงาน หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
• พื้นฐานวิชาชีพในธุรกิจการบิน 28 หน่วยกิต
• วิชาเอกบังคับด้านการบิน 42 หน่วยกิต
• วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขาอาชีพ 17 หน่วยกิต
• วิชาโท (ภาษาที่ 3 ) 15 หน่วยกิต
• ฝึกงาน 14 หน่วยกิต
• เสรี 6 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดารอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา : BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN AVIATION INDUSTRY MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM) Curriculum Structure For graduation, a student is required to successfully complete a total of 130 credits. The details are as follows General Education courses 31 credits
Business core and Aviation core courses 33 credits
Intensive core courses 2 credits
Major required courses 32 credits
Major elective courses 12 credits
Free electives 6 credits
Minor courses 15 credits
Internship 1 credit Total credits for graduation 130 credits
หลักสูตรปริญญาตรี
APDI Kasem Bundit University (Romkloa)
60 Moo.7 Romklao Rd. Minburi Bangkok 10510
APDI Tel. 02-904-2222 ext. 2230, 2237
© COPYRIGHT 2015 APDI. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW APDI