สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
โครงสร้างหลักสูตรภาษาไทย
โครงสร้างหลักสูตรนานาชาติ
 1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต - วิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต - วิชาภาษาไทย 4 หน่วยกิต - วิชาภาษาที่ 3 2 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปอื่น ๆ 4 หน่วยกิต 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาวิชาชีพ 25 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาเอกบังคับ 48 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาเอกเลือก 14 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาโท(เลือกกลุ่มเดียว) 15 หน่วยกิต 2.3 หมวดเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2.4 ฝึกงาน 1 หน่วยกิต หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
IN AVIATION INDUSTRY MANAGEMENT (AIM)
International Program 1. General Education Courses 31 credits 1.1 Social Sciences 6 credits 1.2 Humanities 6 credits 1.3 Languages 12 credits 1.4 Mathematics and Sciences 6 credits 1.5 Physical Education: 1 credits 2. Aviation Industry Management Courses 92 credits 2.1 Core courses 33 credits 2.2 Major required courses 38 credits 2.3 Major elective courses 6 credits 2.4 Minor courses 15 credits 3. Free Elective 6 credits 4. Internship 2 credits Total credits for graduation: 131 credits
หลักสูตรปริญญาตรี
APDI Kasem Bundit University (Romkloa)
60 Moo.7 Romklao Rd. Minburi Bangkok 10510
APDI Tel. 02-904-2222 ext. 2230, 2237
© COPYRIGHT 2015 APDI. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW APDI