สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์) ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต แผน ข (ค้นคว้าอิสระ) ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หลักสูตรปริญญาโท
APDI Kasem Bundit University (Romkloa)
60 Moo.7 Romklao Rd. Minburi Bangkok 10510
APDI Tel. 02-904-2222 ext. 2230, 2237
© COPYRIGHT 2015 APDI. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW APDI