ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย
หน้าแรก
ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย
ความหมายของการวิจัย การวิจัย หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อความรู้ ความจริงหรือคำตอบที่เชื่อถือได้ของข้อ สงสัย หรือปัญหาและคำตอบ ที่เชื่อถือได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบ คือ มีพยานหลักฐานหรือข้อมูลยืนยัน และต้องได้มา อย่างมีระบบระเบียบที่เชื่อถือได้ ปัญหาของการวิจัย (Research Problem)
+ RESEARCH .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
+ ผลงานนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท + ผลงานวิจัย
ปัญหาของการวิจัย (Research Problem) หมายถึง ข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ สิ่งที่ก่อให้เกิดความสงสัย ใคร่รู้คำตอบ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ผู้วิจัยต้องการทราบและประสงค์ที่จะหาคำตอบ หรือความรู้ความจริง ประเด็นที่นักวิจัยสงสัย ซึ่งก็คือ ปัญหาการวิจัย นั่นเอง ฉะนั้น นักวิจัย จึงจำเป็นต้องระบุปัญหา การวิจัยให้เป็นกิจลักษณะ และชัดแจ้งทุกครั้งที่ดำเนินการวิจัย >>> ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและการเรียนรู้ <<<
แหล่งที่มาของปัญหาวิจัย ผู้วิจัยอาจได้ปัญหาของการวิจัยจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ความสนใจประสบการณ์ของผู้วิจัย , เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย , หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน , ผลงานวิจัยหรือเอกสารทางวิชาการ , สถานการณ์ทางสังคม หรือ เราสามารถที่จะได้ปัญหาการวิจัย จากแหล่งต่าง ๆ เช่น จากการอ่านเอกสาร ได้แก่ ตำรา หรือบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านสาขาวิชา หรือเรื่องที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาได้จากการอ่าน งานวิจัยที่ผู้อื่นทำไว้ก่อนแล้ว จากการอ่านบทคัดย่อปริญญานิพนธ์ หรือจากความสนใจส่วนตัวของผู้วิจัย
 แนวทางในการกำหนดปัญหาของการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัยเป็นขั้นตอนแรกที่ผู้วิจัยจะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่า จะทำวิจัยเกี่ยวกับอะไร แล้วระบุปัญหาวิจัยให้ชัดเจน จะต้องเข้าใจและศึกษาเรื่องดังต่อไปนี้ 1. ปัญหาการวิจัยเป็นประเด็นคำถามหลัก ที่ผู้วิจัยต้องการหาคำตอบด้วยกระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัยเป็นสิ่งจำเป็น ที่ผู้วิจัยจะต้องระบุให้ชัดเจน เพื่อจะได้ออกแบบการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 2. ที่มาของปัญหาการวิจัย เราสามารถที่จะได้ปัญหาการวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ คือ จากการอ่านเอกสาร ได้แก่ ตำรา หรือบทความ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านสาขาวิชา หรือเรื่องที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา ได้จากการอ่านงานวิจัยที่ผู้อื่นทำไว้ก่อนแล้วจากการอ่าน บทคัดย่อปริญญานิพนธ์ หรือจากความสนใจส่วนตัวของผู้วิจัย 3. ลักษณะของปัญหาการวิจัยที่ดี มีดังนี้ ต้องเป็นปัญหาที่สำคัญจริง ๆ และสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติจริงเพื่อ แก้ปัญหา ต้องมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอและหัวข้อปัญหาวิจัยต้องสามารถวางแผนการดำเนินงานได้เป็นขั้นตอนต่าง ๆ ล่วงหน้าได้ 4. เกณฑ์ในการพิจารณาในการเลือกปัญหาการวิจัย – ผู้วิจัยจะต้องทราบความต้องการที่แท้จริงของตนเองก่อนว่า มี ความสนใจในปัญหาหรือหัวข้ออะไร – ปัญหาหรือหัวข้อที่ผู้วิจัยจะเลือกทำการศึกษา ควรเป็นเรื่องที่อยู่ในสาขาของตนเอง – ในการกำหนดปัญหาการวิจัย นั้น ผู้วิจัยควรจะทำการศึกษาอย่างคร่าว ๆ ว่าปัญหา หรือหัวข้อที่จะทำนั้นมีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้ในการวิเคราะห์หรือไม่ – หัวข้อหรือปัญหาที่จะเลือกทำการศึกษา ควรเป็นหัวข้อที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เป็นที่สนใจตาม ลำดับขั้นตอนของการวิจัย แบ่ง ได้เป็น 9 ขั้นตอน 1. เลือกหัวข้อปัญหาที่จะทำการวิจัย 2. การกำหนดขอบเขตของปัญหาในการทำวิจัย 3. การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4. การกำหนดสมมติฐาน 5. การเขียนเค้าโครงการวิจัย 6. การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล 7. การดำเนินการรวบรวมข้อมูล 8. การจัดกระทำข้อมูล 9. การสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย
60 Moo.7 Romklao Rd. Minburi Bangkok 10510 Tel: 0 2904 2222 Ext. 2230, 2237 Email: APDI@KBU.ac.th
รับข่าวสารจากเรา
© COPYRIGHT 2015 - 2018 APDI. ALL RIGHTS RESERVED.