ดร.เมธา เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
meta.ket@kbu.ac.th
อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร
kanokwan.jan@kbu.ac.th
อาจารย์เรวัติ กล้าโชติชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายวิชาการ
rawat.gar@kbu.ac.th
อาจารย์นันทิยา อุณหสุทธิยานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายประกันคุณภาพ
nantiya.unn@kbu.ac.th
ดร.ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายวิจัย
thamarat.jan@kbu.ac.th
อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
supichaya.won@kbu.ac.th
อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ กิจการพิเศษ
supachada.tul@kbu.ac.th
ผศ.ดร.ภาสกร จันทร์พยอม
ผู้อำนวยการหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
chanpayom@yahoo.com
อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์
ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม
nisakorn.suw@kbu.ac.th
อาจารย์อาทิตยา แสงจันทร์
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน
arthittiya.sha@kbu.ac.th
อาจารย์เวธกา วัชราคุณาธร
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน
wethaka.was@kbu.ac.th

>

หน้าแรก
60 Moo.7 Romklao Rd. Minburi Bangkok 10510 Tel: 0 2904 2222 Ext. 2230, 2237 Email: APDI@KBU.ac.th
รับข่าวสารจากเรา
© COPYRIGHT 2015 - 2018 APDI. ALL RIGHTS RESERVED.