การพัฒนาด้านงานวิจัย
โดย ดร.ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา SPSS FOR BEGINNERS การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
โดย อาจารย์ ชัยทัศน์ มีศรี การบริหารจัดการห้องเรียนด้วย CIASS DOJO
โดย อาจารย์ นันทิยา อุณหสุทธิยานนท์ โดย อาจารย์ สุวิมล มะลิวัลย์ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยี Technology Enhanced Learning KAHOOT HOW TO GOOGLE CLASSROOM PADLET HOW TO APPROACHES AND METHODS IN TEACHING ENGLISH HOW TO TEACH LOW LEVEL STUDENTS INDIVIDUAL DIFFERENCES
60 Moo.7 Romklao Rd. Minburi Bangkok 10510 Tel: 0 2904 2222 Ext. 2230, 2237 Email: APDI@KBU.ac.th
รับข่าวสารจากเรา
© COPYRIGHT 2015 - 2018 APDI. ALL RIGHTS RESERVED.