คําจํากัดความและคําเฉพาะทางดานการบิน
คําจํากัดความและคําเฉพาะทางดานการบิน ที่เราควรจะทราบไว้คือ
1. Aerodynamics เนื่องจาก Aero ในภาษา Greek หมายความว่า อากาศ และ Dynamics หมายความว่า กำลัง เมื่อนําเอาคําวา Aero รวมกับ คําวา Dynamics เราก็จะได Aerodynamics ซึ่งมีความหมายวา " วิทยาศาสตรที่วาดวยผลที่เกิดขึ้น เนื่องจากอากาศ หรือก็าซที่เคลื่อนที่ 2. วัตถุเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนตําแหนงโดยเปรียบเทียบกับวัตถุอีกอันหนึ่งเครื่องบินตองมี Relative Motion ระหวางเครื่องบินและอากาศถึงจะบินอยูได้ 3. Bernoulli' Principle หลักของเบอรนูลลี่ ลาววาความเร็วของอากาศเพิ่มขึ้น ความกดดันจะลดลง ในทํานองเดียวกัน ถาความเร็วลมลดลงความกดดันของอากาศก็จะเพิ่มขึ้น. 4. Airfoil เปนคําเฉพาะหมายถึงพื้นผิวอะไรก็ไดเชน Airplane Aileron Elevator Rudder หรือปกเครื่องบินที่ออกแบบมาเพื่อใหเกิดปฏิกิริยาจากอากาศเมื่อมันเคลื่อนที่ผาน 5. Angle of Attack คือมุมแหลมที่วัดระหวางแนวเสน Chord ของ Airfoil และแนวของ Relative Wind. 6. Cockpit เปนหองนักบินซึ่งแบงแยกออกจากหองโดยสาร 7. Control Stick or Control Column คือตัวควบคุมที่ตั้งตรง ( เหมือนเสา ) ที่อยูหนานักบิน นักบินใชสวนนี้ควบคุมหรือสั่งใหเครื่องบิน เอียงซาย - ขวา หรือเชิด หัวขึ้น - ลง 8. Aileron เปนพื้นบังคับที่เคลื่อนไหวไดใชในการควบคุมทาทางของเครื่องบิน ติดตั้งอยูที่ชายปกหลังสวนของปลายปกทั้งสองขาง มี่จุดมุงหมายเพื่อควบคุม อาการเอียงของเครื่องบินหรือเคลื่อนที่รอบแกน LongitudinalAxis โดยสรางความแตกตางของแรงยกบนปกทั้งสองขางของเครื่องบิน การทํางานของ Aileron ทั้งสองขาง จะทํางานในทิศทางตรงกันขาม เชนถา Aileron ที่ปกดานซายเลื่อนไปในทิศทางยกขึ้น Aileron ที่ปกดานขวาก็จะเลื่อนไปในทิศทางยกลง 9. Elevator คือแผนพื้นบังคับที่ติดตั้งอยูที่สวนทายของ Horizontal Stabilizer ใชในการควบคุมการยกหัวขึ้นหรือลงเพื่อใหเราไปยังความสูงที่ตองการไดหรือเคลื่อนที่รอบ แกน Lateral Axis ติดตั้งอยูที่ชายหลังของแพนหาง 10.Flap เปนพื้นบังคับที่อยูชายปกหลังใกลกับลําตัวจะเปนในลักษณะคลายบานพับ หรือแบบเลื่อนถอยออกไปก็ได เพื่อเพิ่ม/ลดแรงยกของปกโดยเพิ่มพื้นที่และความโคงของปก โดยปกติแลวจะใชตอนจะบินขึ้นและตอนลง การทํางานของ Flap ทั้งสองขางจะทํางานในทิศทางเดียวกัน เชน เมื่อเลื่อนขึ้นก็จะเลื่อนขึ้นพรอมกันทั้งสองขาง 11.Rudder เปน พื้นบังคับที่เคลื่อนไหวไดติดตั้งอยูที่ชายหลังของกระโดงหางทําใหหัวเครื่องบินหันไปทาง ซาย หรือขวา หรือเคลื่อนที่รอบแกน Vertical Axis ในการใชงานจริงนั้น Rudder นี้จะตองทํางานรวมกับAileron เพื่อบังคับใหเครื่องบินเลี้ยว 12.Rudder Pedal เปนสวนที่นักบินใชควบคุมการทํางานของ Rudder ติดตั้งอยูที่พื้น นักบินจะใชเทาเหยียบสองเทาถาเหยียบเทาซายเครื่องบินก็จะหันไปทางซายถาเหยียบเทาขวา เครื่องบินก็จะหันไปทางขวา เพราะวามันไปควบคุม Rudder 13.Stabilizer เปนพื้นผิวที่อยูกับที่เพื่อชวยใหเครื่องบิน รักษาลักษณะทาทางการบินไดคงที่ไดแก่กระโดงหาง ( Vertical Stabilizer) และแพนหาง ( Horizontal Stabilizer ) 14.Trim tab เปนพื้นบังคับขนาดเล็กมีหนานี้ชวยใหเราใหแรงนอยลงในการควบคุม เครื่องใหอยูในตําแหนงที่เราตองการ
60 Moo.7 Romklao Rd. Minburi Bangkok 10510 Tel: 0 2904 2222 Ext. 2230, 2237 Email: APDI@KBU.ac.th
รับข่าวสารจากเรา
© COPYRIGHT 2015 - 2018 APDI. ALL RIGHTS RESERVED.