ห้องปฏิบัติการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 60 หมู่ 7 ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 02-904-2222 ต่อ 2230 หลักสูตรนานาชาติ : ต่อ 2237 ปริญญาโท : 0851157325
60 Moo.7 Romklao Rd. Minburi Bangkok 10510 Tel: 0 2904 2222 Ext. 2230, 2237 Email: APDI@KBU.ac.th
รับข่าวสารจากเรา
© COPYRIGHT 2015 - 2018 APDI. ALL RIGHTS RESERVED.