ทุนการศึกษา
1.ทุนเรียนดี
หลักเกณฑ์การให้รางวัลเรียนดี
2.ทุนกีฬา
ตารางคัดเลือกนักศึกษาทุนกีฬา ปีการศึกษา 2562
ใบสมัครทุนการศึกษาด้านกีฬา
3.ทุนดนตรีไทย – สากล
4.ทุนความสามารถพิเศษด้านต่างๆ 5.ทุนจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนกู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ของรัฐบาล
ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์
การเตรียมเอกสารการกู้ยืม
6.ทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 7.ทุนพระราชานุเคราะห์ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 8.ทุนผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 9.ทุนอื่นๆ
60 Moo.7 Romklao Rd. Minburi Bangkok 10510 Tel: 0 2904 2222 Ext. 2230, 2237 Email: APDI@KBU.ac.th
รับข่าวสารจากเรา
© COPYRIGHT 2015 - 2018 APDI. ALL RIGHTS RESERVED.