สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
ดร.เมธา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
Email : meta.ket@kbu.ac.th
อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Email : supachada.tul@kbu.ac.th
อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ Email : kanokwan.jan@kbu.ac.th
ดร.ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวางแผน
Email : thamarat.jan@kbu.ac.th
อาจารย์นันทิยา อุณหสุทธิยานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการประกันคุณภาพ Email : nantiya.unn@kbu.ac.th
อาจารย์เรวัต กล้าโชติชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
Email : rewat.gar@kbu.ac.th
ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
Email : natesiri.rua@kbu.ac.th
ผศ.ดร.ภาสกร จันทร์พยอม ผู้อำนวยการหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Email : chanpayom@yahoo.com
อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์ ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม
Email : nisakorn.suw@kbu.ac.th
อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน
Email : arthittiya.sha@kbu.ac.th
อาจารย์ญาฎา บุรพรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน
Email : yada.bur@kbu.ac.th
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา