สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
วิจัยและนวัตกรรม หน้าหลัก QA Knowledge / / ความรู้การประกันคุณภาพ

quality assurance

ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพหมายถึงกิจกรรมหรือแนวปฏิบัติที่จำเป็นต้องดำเนินงานเพื่อประกันว่าคุณภาพของการศึกษาได้รับการรักษาไว้ และส่งเสริมเพิ่มพูนการประกันคุณภาพการศึกษา จึงรวมถึงกิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใดๆที่หากได้ดำเนินการตามระบบและแผนที่ได้วางไว้แล้วจะทำให้เกิดความมั่นใจว่า จะได้ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึง ประสงค์ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมีประสิทธิผลต่อเมื่อได้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการทบทวนและติดตามกระบวนการดำเนินการโดยใกล้ชิด
การดำเนินการตามภารกิจทั้ง ๔ ประการดังกล่าว มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวแต่ในระยะที่ผ่านมายังไม่มีการประเมินภารกิจดังกล่าวอย่างเป็นระบบรวมทั้งมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกหลายประการที่ทำให้จำเป็นต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาขึ้น ปัจจัยดังกล่าวคือ ประเทศไทยยังไม่เคยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีรูปแบบที่ชัดเจน และบ่งชี้ได้ว่าจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตมีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันมากขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ประเทศไทยโดยส่วนรวมในระยะยาว มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตในวงการอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและนอกประเทศมากขึ้น สถาบันอุดมศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นสากล เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น สถาบันอุดมศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่าสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาผู้จ้างงานรัฐบาลและประชาชนทั่วไป สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่มีความโปร่งใส (Transparency) และความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (Accountability) ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพนั้นจะยึดหลักของการให้เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) และความมีอิสระในการดำเนินการของสถาบัน (Institutional Autonomy) เพื่อความมีคุณภาพภายในสถาบันอย่างเต็มที่ แต่ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพร้อมที่จะรับการตรวจสอบจากภายนอกซึ่ง เป็นไปตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) ความสมดุลย์ของหลักการดังกล่าวคือแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพอุดมศึกษาที่พึงประสงค์
คู่มือการประกันคุณภาพ
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus APDI Training Center 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237 E-mail : apdi@kbu.ac.th Tel. 02-904-2222 Ext 2206 Email : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
Contact us

0 2904 2222 ต่อ 2237,2230

E-mail : apdi@kbu.ac.th

Online Media Channels

© 2020  APDI  Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.