สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
สมัครเรียน
กองทุนกู้ยืม
ขั้นตอนการรับสมัคร
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา ทุนรางวัลเรียนดี
ทุนกีฬา
ทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุนพระราชานุเคราะห์ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทุนอื่นๆ ทุนผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษา หน้าหลัก /
ทุนดนตรีไทย – สากล ทุนความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ทุนจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนกู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ของรัฐบาล หลักเกณฑ์การให้รางวัลเรียนดี ตารางคัดเลือกนักศึกษาทุนกีฬา ปีการศึกษา 2562 ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ใบสมัครทุนการศึกษาด้านกีฬา ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ การเตรียมเอกสารการกู้ยืม
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus APDI Training Center 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237 E-mail : apdi@kbu.ac.th Tel. 02-904-2222 Ext 2206 Email : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
Contact us

0 2904 2222 ต่อ 2237,2230

E-mail : apdi@kbu.ac.th

Online Media Channels

© 2020  APDI  Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.