สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
บริการบุคลากร
บุคลากร หน้าแรก >>
บุคลากร
การขอตำแหน่งทางวิชาการ ปฏิทินการศึกษา Year Planner แบบฟอร์มดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ แบบ มคอ. ๒-๗ พร้อมคำอธิบาย ตารางเดินรถอาจารย์ e-Learning Center ระบบการลา โปรแกรมเรียนออนไลน์
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา