สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
ดร.เมธา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
Email : meta.ket@kbu.ac.th
อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร Email : supachada.tul@kbu.ac.th
อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ Email : kanokwan.jan@kbu.ac.th
ดร.ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวางแผน Email : thamarat.jan@kbu.ac.th
อาจารย์นันทิยา อุณหสุทธิยานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการประกันคุณภาพ Email : nantiya.unn@kbu.ac.th
อาจารย์สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา Email : santipong.jir@kbu.ac.th
ดร.สรียาภรณ์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ Email : sareeyapon.pra@kbu.ac.th
ผศ.ดร.ภาสกร จันทร์พยอม ผู้อำนวยการหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต Email : chanpayom@yahoo.com
อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์ ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม Email : nisakorn.suw@kbu.ac.th
อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน Email : arthittiya.sha@kbu.ac.th
อาจารย์เวธกา วัชราคุณาธร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน Email : Wethaka.was@kbu.ac.th
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus APDI Training Center 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237 E-mail : apdi@kbu.ac.th Tel. 02-904-2222 Ext 2206 Email : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
Contact us

0 2904 2222 ต่อ 2237,2230

E-mail : apdi@kbu.ac.th

Online Media Channels

© 2020  APDI  Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.