สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
เกี่ยวกับสถาบันของเรา หน้าหลัก ประวัติสถาบันฯ / /
ประวัติสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
"สิบห้าก้าวแห่งความภาคภูมิใจ ก้าวต่อไปกับการเดินหน้าสู่ความปกติใหม่ (New Normal) ของภาคการศึกษาไทย" 15 ก้าว แห่งการเติบโตสถาบันฯธุรกิจการบิน
ก้าวที่ 1 ก้าวแรกแห่งการบุกเบิก เปิดหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (B.A.) เมื่อปี พ.ศ.2549 ภายใต้สังกัด คณะศิลปศาสตร์
ก้าวที่ 2 พ.ศ.2550 สร้้าง Mock up จำลองบนเครื่องบิิน พร้้อมทั้้งห้องฝึึก ปฎิิบััติิการต่างๆ ที่ครบครััน เพื่่อเพิ่่มประสิิทธิิภาพในการเรีียนรู้้แก่ ผู้เรีียน และปััจจุบัันมีจำนวน ผู้้เรีียนเพิ่่มมากกว่่า 1,200 คน
ก้าวที่ 3 พ.ศ.2552 Dream to Fly, Fly to your dreams นำร่องปีีกความฝััน และส่่งนัักศึึกษาสู่่ ความสำ เร็็จเป็็นรุ่่นแรกในอาชีีพการงานด้้านาการบิิน อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ก้าวที่ 4 พ.ศ.2553 เปิิดหลัักสููตรศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาการจััดการการบิิน (M.A.) ปััจจุุบััน เนิินการเป็็นรุ่่นที่่ 10
ก้าวที่ 5 พ.ศ.2554 เปิิดหลัักสููตรนานาชาติิ สาขาการจััดการอุุตสาหกรรมการบิิน (B.B.A.) เป็็นอีีกก้าวหนึ่งที่ ช่วยยกระดัับสถาบัันฯ เข้าสู่มาตรฐานระดัับสากล
ก้าวที่ 6 สู่สถาบัันพััฒนาบุุคลากรการบิิน Aviation Personnal Development Institute (APDI) ในปี พ.ศ.2555
ก้าวที่ 7 พ.ศ.2556 สถาบันฯ จััดตั้ง "KBU Air Booking" เพื่่อเป็็นศููนย์กลางสำหรัับจองตั๋ว เครื่องบิินให้กัับบุุคลากร นัักศึึกษา และบุุคคลที่สนใจ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ทางด้านการสำรองที่นั่งโดยสาร ทั้งในและต่างประเทศ
ก้าวที่ 8 พ.ศ.2557 สถาบัันฯจััดตั้ง "APDI Training Center" เพือเป็นศููนย์รวมหลักสูตร การฝึกอบรมต่างๆ ด้านการบิน รองรับการฝึกอบรมให้สำหรัับนัักศึึกษา และสายการบิินทั้งในและต่างประเทศ
ก้าวที่ 9 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบินพร้อมทั้ง หลักสูตร 3 หลักสูตรครบครัน B.A., B.B.A. และ M.A.
ก้าวที่ 10 พ.ศ.2559 ได้รับแต่งตั้งเป็นองค์กรรับรอง มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (ด้านการบิน) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)
ก้าวที่ 10 พ.ศ.2560 เพื่อการก้าวสู่ความเป็นสากลของสถาบันการศึกษาทางการบินกับ การพัฒนาองค์กรรับรองสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
ก้าวที่ 12 พ.ศ.2561 มุ่งสู่การเป็นผู้นำการศึึกษา โดยการร่วมเปิด หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขานักบิน และสาขาช่างซ่อมบำรุุงอากาศยานกับคณะวิศวกรรมศาสตร
ก้าวที่ 13 พ.ศ.2562 ก้าวสู่ความมั่นคงและคุุณภาพทางการศึกษา เพื่อสอดคล้องกับ นโยบายของชาติ ยุคสังคมไทย 4.0
ก้าวที่ 14 สถาบันฯได้ทำการขยายศููนย์ฝึกอบรม Phase 2 เพื่ออำ นวยความสะดวก ในการฝึกอบรมให้สำ หรับนักศึกษา และสายการบินทั้งในและต่างประเทศ
ก้าวที่ 15 พ.ศ.2563 สถาบันฯ เดินหน้าสู่ “ความปกติใหม่ “(New Normal)”ของภาคการ ของภาคการศึกษาไทยสถาบันฯ พร้อมที่จะปฏิิวัััติรููปแบบการเรีียนการสอน โดยการใช้เทคโนโลยมากขึ้้น เพื่่อให้สอดคล้องกัับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ในประเทศไทยและของโลกในยุคปัจจุบัน
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus APDI Training Center 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237 E-mail : apdi@kbu.ac.th Tel. 02-904-2222 Ext 2206 Email : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
Contact us

0 2904 2222 ต่อ 2237,2230

E-mail : apdi@kbu.ac.th

Online Media Channels

© 2020  APDI  Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.