สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
ประวัติสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
"สิบห้าก้าวแห่งความภาคภูมิใจ ก้าวต่อไปกับการเดินหน้า สู่ความปกติใหม่ (New Normal) ของภาคการศึกษาไทย" 15 กาว ้ แห่งการเติบโตสถาบันฯธุรกิจการบิน
ก้าวที่ 1 ก้าวแรกแห่งการบุกเบิก เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (B.A.) เมื่อปี พ.ศ.2549 ภายใต้สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ก้าวที่ 2 พ.ศ.2550 สร้้าง Mock up จำลองบนเครื่องบิิน พร้้อมทั้้งห้องฝึึก ปฎิิบััติิการต่างๆ ที่ครบครััน เพื่่อเพิ่่มประสิิทธิิภาพในการเรีียนรู้้แก่ผู้เรีียน และปััจจุบัันมีจำนวน ผู้้เรีียนเพิ่่มมากกว่่า 1,200 คน
ก้าวที่ 3 พ.ศ.2552 Dream to Fly, Fly to your dreams นำร่องปีีกความฝััน และส่่งนัักศึึกษาสู่่ ความสำเร็็จเป็็นรุ่่นแรกในอาชีีพการงาน ด้้านการบิินอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ก้าวที่ 4 พ.ศ.2553 เปิิดหลัักสููตรศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาการจััดการการบิิน (M.A.) ปััจจุุบัันดำเนิินการเป็็นรุ่่นที่่ 10
ก้าวที่ 5 พ.ศ.2554 เปิิดหลัักสููตรนานาชาติิ สาขาการจััดการอุุตสาหกรรมการบิิน (B.B.A.) เป็็นอีีกก้าวหนึ่งที่ช่วยยกระดัับสถาบัันฯ เข้าสู่มาตรฐานระดัับสากล
ก้าวที่ 6 สู่สถาบัันพััฒนาบุุคลากรการบิิน Aviation Personnal Development Institute (APDI) ในปี พ.ศ.2555
ก้าวที่ 7 พ.ศ.2556 สถาบันฯ จััดตั้ง "KBU Air Booking" เพื่่อเป็็นศููนย์กลางสำหรัับจองตั๋ว เครื่องบิินให้กัับบุุคลากร นัักศึึกษา และบุุคคลที่สนใจ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ทางด้านการสำรองที่นั่งโดยสาร ทั้งในและต่างประเทศ
ก้าวที่ 8 พ.ศ.2557 สถาบัันฯจััดตั้ง "APDI Training Center" เพือเป็นศููนย์รวมหลักสูตร การฝึกอบรมต่างๆ ด้านการบิน รองรับการฝึกอบรมให้สำหรัับนัักศึึกษา และสายการบิินทั้งในและต่างประเทศ
ก้าวที่ 9 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบินพร้อมทั้ง หลักสูตร 3 หลักสูตรครบครัน B.A., B.B.A. และ M.A.
ก้าวที่ 10 พ.ศ.2559 ได้รับแต่งตั้งเป็นองค์กรรับรอง มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (ด้านการบิน) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)
ก้าวที่ 11 พ.ศ.2560 เพื่อการก้าวสู่ความเป็นสากลของสถาบันการศึกษาทางการบินกับ การพัฒนาองค์กรรับรองสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
ก้าวที่ 12 พ.ศ.2561 มุ่งสู่การเป็นผู้นำการศึึกษา โดยการร่วมเปิด หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขานักบิน และสาขาช่างซ่อมบำรุุงอากาศยานกับคณะวิศวกรรมศาสตร
ก้าวที่ 13 พ.ศ.2562 ก้าวสู่ความมั่นคงและคุุณภาพทางการศึกษา เพื่อสอดคล้องกับ นโยบายของชาติ ยุคสังคมไทย 4.0
ก้าวที่ 14 สถาบันฯได้ทำการขยายศููนย์ฝึกอบรม Phase 2 เพื่ออำนวยความสะดวก ในการฝึกอบรมให้สำหรับนักศึกษา และสายการบินทั้งในและต่างประเทศ
ก้าวที่ 15 พ.ศ.2563 สถาบันฯ เดินหน้าสู่ “ความปกติใหม่ “(New Normal)”ของภาคการ ของภาคการศึกษาไทยสถาบันฯ พร้อมที่จะปฏิิวัััติรููปแบบการเรีียนการสอน โดยการใช้เทคโนโลยมากขึ้้น เพื่่อให้สอดคล้องกัับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ในประเทศไทยและของโลกในยุคปัจจุบัน
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา