สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี
หน้าหลัก > ปริญญาโท

ADMISSION APDI

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน MASTER OF ARTS PROGRAM IN AVIATION MANAGERMENT
หลักสูตร 2 ปี - แบบชุดวิชา (Black Course) - เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ - มีทั้งแผนวิทยานิพนธ์ (Thesis) และการค้นคว้าอิสระ (IS) - ใช้้เวลาเรียน Course work เพียง 1.5 ปี
โครงสร้างหลักสูตร
สมัครเรียน
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus APDI Training Center 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237 E-mail : apdi@kbu.ac.th Tel. 02-904-2222 Ext 2206 Email : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
Contact us

0 2904 2222 ต่อ 2237,2230

E-mail : apdi@kbu.ac.th

Online Media Channels

© 2020  APDI  Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.