สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
หน้าหลัก / ผลงาน APDI KM
การพัฒนาด้านงานวิจัย และ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
งานประกัน คุณภาพ
เผยแพร่ผลงาน
ความรู้งานวิจัย

:

: ชื่อวิทยากร ดร.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ
: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
: ปี 2564

:

: ชื่อวิทยากร ทีมงานฝ่ายวิจัยและแผน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
: การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัย
: ปี 2564

:

: ชื่อวิทยากร 1.อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ 2.อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์ 3.อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม
: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
: ปี 2563

:

: ชื่อวิทยากร 1.อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ 2.อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์ 3.อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม
: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
: ปี 2563

:

: ชื่อวิทยากร 1.อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ 2.อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์ 3.อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม
: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
: ปี 2563

:

: ชื่อวิทยากร 1.อาจารย์เวธกา วัชราคุณาธร 2.ดร.ธงชัย จีระดิษฐ์
: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
: ปี 2563

:

: ชื่อวิทยากร 1.อาจารย์เวธกา วัชราคุณาธร 2.ดร.ธงชัย จีระดิษฐ์
: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
: ปี 2563

:

: ชื่อวิทยากร 1.อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน 2.อาจารย์พิมพ์วิไล พรหมงาม
: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
: ปี 2563

:

: ชื่อวิทยากร 1.อาจารย์นันทิยา อุณสุทธิยานนท์ 2.อาจารย์ปนัดดา ศรีแจ่ม
: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
: ปี 2563

:

: ชื่อวิทยากร ดร.ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา
: การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัย
: ปี 2563

:

: ชื่อวิทยากร อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์
: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
: ปี 2562

:

: ชื่อวิทยากร อาจารย์วรวิธ เสนีชัย
: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
: ปี 2562

:

: ชื่อวิทยากร 1.อาจารย์ชัยทัศน์ มีศรี 2.อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา
: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
: ปี 2562
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ STRUCTURAL EQUATION MODELING – SEM WITH MPLUS เอกสารประกอบการสอน การสร้างเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย (Cognitive) Enhancing TOEIC Listening Skills by Applying Bottom-Up Top-Down Listening Strategies for Students of Aviation Personnel Development Institution at Kasem Bundit University ประเภทของแบบทดสอบ (ปรนัย อัตนัย) EFL Teachers' Approaches and Factors to Curriculum Implementation at a Classroom Level : A Review การสร้างแบบทดสอบแบบ ถูก-ผิด และ จับคู่ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การสร้างเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย (Psyhomotor) การสร้างเครื่องมือวัดด้านจิตพิสัย (Affective) การสร้างเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย (Cognitive) หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การจัดการความรู้ "ทำวิจัยอย่างไรให้ปัง"

1

2

3

E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา