สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 9 เป็นผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอ ผลงานวิจัยดีเด่น
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาหลักสูตร เป็นผู้ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัย year 2020 ห้าแรก >>
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 9 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน เป็นผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน เป็นผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นผู้ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 9 ปี 2020 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพมหานคร
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus APDI Training Center 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237 E-mail : apdi@kbu.ac.th Tel. 02-904-2222 Ext 2206 Email : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th
AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
Contact us

0 2904 2222 ต่อ 2237,2230

E-mail : apdi@kbu.ac.th

Online Media Channels

© 2020  APDI  Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.