สมัครเรียนออนไลน์
02-904-2222 Ext 2230,2237
TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS. DREAM
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 9 เป็นผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอ ผลงานวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 9 ปี 2020
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาหลักสูตร เป็นผู้ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัย year 2020 ห้าแรก >>
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 9 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน เป็นผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน เป็นผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นผู้ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 9 ปี 2020 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพมหานคร
E-mail : apdi_trainingcenter@kbu.ac.th E-mail : apdi@kbu.ac.th APDI Training Center AVIATION PERSONNEL DEVELOPMENT INSTITUTE DREAM KASEM BUNDIT UNIVERSITY Romklao Campus Tel. 02-904-2206 Tel. 02-904-2222 Ext 2230,2237. 60 Romklao Rd., Minburi Bangkok 10510 TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.
© 2020 APDI Aviation Personnel Development Institute. All Rights Reserved.
Tag แนะนำ : APDI Virtual Tour หลักสูตร APDI สมัครเรียนออนไลน์ HOME ทุนการศึกษา ติดต่อสอบถาม ติดต่อเรา