ปริญญาตรี

Why? APDI

เราพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนควบคู่ความเป็นเลิศด้านบุคลิกภาพ

เรียนรู้และปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จริง ก่อนก้าวเข้าสู่อาชีพธุรกิจการบิน

อาจารย์ผู้สอนล้วนมีประสบการณ์ในธุรกิจการบินมากกว่า 10 ปี

อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมาตรฐานระดับสายการบินชั้นนำ

สมัครเรียน

Campus Visit

APDI Channel

เพิ่มเติม

APDI TIKTOK

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

เปิดมิติใหม่แห่งการชมภาพ พาโนราม่า 360° ชมภาพสถานที่แบบภาพเคลื่อนไหว ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ
และเยี่ยมชม สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น Soft Skill ของเราสร้างขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน กับผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อย่างยาวนานในภาคอุตสาหกรรมการบิน เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วคุณจะได้รับใบประกาศรับรองจากสถาบันของเรา นำไปต่อยอดและสร้างคุณค่าให้แก่สังคมเป็นบุคลากรมืออาชีพตามความต้องการของประเทศและโลกอนาคต

การอบรม Mplus

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรม Mplus

อบรมวันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.

– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ SEM และโปรแกรม Mplus

-คำสั่งการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Mplus

-การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)

-การวิเคราะห์เส้นทาง (PA)

-การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (SEM)

APDI Gallery

เพิ่มเติม

Collaborative Education Network