Our Courses

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

หลักสูตร Aviation Security Awareness ความตระหนักรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน

หลักสูตร CRM: Crew Resource Management การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ: วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วย โปรแกรม Mplus