การพัฒนาด้านงานวิจัย และ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

 การเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีในการฝึกอบรม

คณะผู้จัดทำฝ่ายวิชาการ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2566

การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามสภาพจริง

คณะผู้จัดทำฝ่ายวิชาการ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2565

KM วิชาการ ครั้งที่ 4
KNOWLEDGE SHARING 

คณะทำงาน KM วิชาการ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2565

KM วิชาการ ครั้งที่ 3
KNOWLEDGE SHARING 

คณะทำงาน KM วิชาการ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2565

KM วิชาการ ครั้งที่ 2
KNOWLEDGE SHARING 

คณะทำงาน KM วิชาการ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2565

KM วิชาการ ครั้งที่ 1
KNOWLEDGE SHARING 

คณะทำงาน KM วิชาการ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2565

หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ดร.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2564

การจัดการความรู้
“ทำวิจัยอย่างไรให้ปัง”

ทีมงานฝ่ายวิจัยและแผน สถาบันฯ

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัย

ปี 2564

การสร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์

อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธน
อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์
อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2563

ประเภทของแบบสอบถาม
(ปรนัย อัตนัย)

อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธน
อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์
อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2563

การสร้างแบบทดสอบ
ถูก-ผิด และ จับคู่

อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธน
อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์
อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2563

การสร้างเครื่องมือวัด้านพุทธิพิสัย (Cognitive)

อาจารย์เวธกา วัชราคุณาธร ดร.ธงชัย จีระดิษฐ์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2563

เอกสารประกอบการสอน การสร้างเครื่องมือด้านพุทธิสัย (Cognitive)

อาจารย์เวธกา วัชราคุณาธร ดร.ธงชัย จีระดิษฐ์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2563

การสร้างเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย (Psyhomotor)

อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน
อาจารย์พิมพ์วิไล พรหมงาม

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2563

การสร้างเครื่องมือวัดด้านจิตพิสัย (Affective)

อาจารย์นันทิยา อุณสุทธิยานนท์
อาจารย์ปนัดดา ศรีแจ่ม

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2563