การพัฒนาด้านงานวิจัย และ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ดร.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2564

การจัดการความรู้
“ทำวิจัยอย่างไรให้ปัง”

ทีมงานฝ่ายวิจัยและแผน สถาบันฯ

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัย

ปี 2564

การสร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์

อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธน
อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์
อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2563

ประเภทของแบบสอบถาม
(ปรนัย อัตนัย)

อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธน
อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์
อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2563

การสร้างแบบทดสอบ
ถูก-ผิด และ จับคู่

อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธน
อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์
อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2563

การสร้างเครื่องมือวัด้านพุทธิพิสัย (Cognitive)

อาจารย์เวธกา วัชราคุณาธร ดร.ธงชัย จีระดิษฐ์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2563

เอกสารประกอบการสอน การสร้างเครื่องมือด้านพุทธิสัย (Cognitive)

อาจารย์เวธกา วัชราคุณาธร ดร.ธงชัย จีระดิษฐ์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2563

การสร้างเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย (Psyhomotor)

อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน
อาจารย์พิมพ์วิไล พรหมงาม

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2563

การสร้างเครื่องมือวัดด้านจิตพิสัย (Affective)

อาจารย์นันทิยา อุณสุทธิยานนท์
อาจารย์ปนัดดา ศรีแจ่ม

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2563

Structural Equation Modeling – SEM With Mplus

ดร.ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัย

ปี 2563

Enhancing TOEIC
Listening Skills 

อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2562

EFL Teachers’ Approaches and Factors to Curriculum Implementation at a Classroom Level : A Review

อาจารย์วรวิธ เสนีชัย

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2562

การใช้เทคโนโลยีในการจัด
การเรียนการสอน

อาจารย์ชัยทัศน์ มีศรี
อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2562

การสืบหาความรู้
การค้นคว้า

ดร.เนตรศิริ เรืองอริยภักดิ์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2562

การสอนกระบวนการคิด วิเคราะห์และการนำไปใช้ในการ เรียนการสอน การวัดประเมินผล

ดร.สรียาภรณ์ ประเสริฐศรี
อาจารย์ญาฎา บุรพรัตน์

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัย

ปี 2562