การพัฒนาด้านงานวิจัย และ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

Enhancing TOEIC
Listening Skills 

อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2562

EFL Teachers’ Approaches and Factors to Curriculum Implementation at a Classroom Level : A Review

อาจารย์วรวิธ เสนีชัย

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2562

การใช้เทคโนโลยีในการจัด
การเรียนการสอน

อาจารย์ชัยทัศน์ มีศรี
อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2562

การสืบหาความรู้
การค้นคว้า

ดร.เนตรศิริ เรืองอริยภักดิ์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2562

การสอนกระบวนการคิด วิเคราะห์และการนำไปใช้ในการ เรียนการสอน การวัดประเมินผล

ดร.สรียาภรณ์ ประเสริฐศรี
อาจารย์ญาฎา บุรพรัตน์

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัย

ปี 2562

รูปแบบการเรียนการสอนด้านพุทธพิสัย (Cognitive)

อาจารย์ธีรพงศ์ คงด้วง
อาจารย์ซาหิดี หะยาราแม

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2562

 รูปแบบการเรียนการสอนด้านจิตพิสัย (Affective)

อาจารย์เรวัต กล้าโชติชัย
อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2562

การเรียนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก

ดรกฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล
อาจารย์สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2562

การจัดการเรียนการสอน
แบบโครงการ

อาจารย์วรวิธ เสนีชัย
อาจารย์รอฮายา วรสูตร

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2562

รูปแบบการเรียนการสอนด้านทักษะพิสัย (Psychomotor)

ดร.ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา
อาจารย์ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซนต์
อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์:

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2562

Today’s Learning and Instruction in the Changing World

ดร.เมธา เกตุแก้ว

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2562

การวิจัยเชิงปริมาณ

 

ดร.สุภา จิรวัฒนานนท์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2562

 วิจัยคืออะไร?

ดร.ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2561

Individual Differences

อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2561

Teaching Low –
Level Students

อาจารย์นันทิยา อุณหสุทธิยานนท์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2561