การพัฒนาด้านงานวิจัย และ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

รูปแบบการเรียนการสอนด้านทักษะพิสัย (Psychomotor)

ดร.ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา
อาจารย์ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซนต์
อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์:

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2562

 รูปแบบการเรียนการสอนด้านจิตพิสัย (Affective)

อาจารย์เรวัต กล้าโชติชัย
อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2562

รูปแบบการเรียนการสอนด้านพุทธพิสัย (Cognitive)

อาจารย์ธีรพงศ์ คงด้วง
อาจารย์ซาหิดี หะยาราแม

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2562

การเรียนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก

ดรกฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล
อาจารย์สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2562

การจัดการเรียนการสอน
แบบโครงการ

อาจารย์วรวิธ เสนีชัย
อาจารย์รอฮายา วรสูตร

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2562

Today’s Learning and Instruction in the Changing World

ดร.เมธา เกตุแก้ว

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2562

การวิจัยเชิงปริมาณ

 

ดร.สุภา จิรวัฒนานนท์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2562

 วิจัยคืออะไร?

ดร.ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2561

Individual Differences

อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2561

Teaching Low –
Level Students

อาจารย์นันทิยา อุณหสุทธิยานนท์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2561

How to Teach English
to Beginners

อาจารย์นันทิยา อุณหสุทธิยานนท์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2561

Padlet How To

อาจารย์ชัยทัศน์ มีศรี

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2561

Google ClassRoom

อาจารย์ชัยทัศน์ มีศรี

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2561

Kahoot How To

อาจารย์ชัยทัศน์ มีศรี

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2560

การบริหารจัดการห้องเรียน
ด้วย Class Dojo

อาจารย์ชัยทัศน์ มีศรี

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัย

ปี 2560