การพัฒนาด้านงานวิจัย และ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

Individual Differences

อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2561

Teaching Low –
Level Students

อาจารย์นันทิยา อุณหสุทธิยานนท์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2561

How to Teach English
to Beginners

อาจารย์นันทิยา อุณหสุทธิยานนท์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2561

Padlet How To

อาจารย์ชัยทัศน์ มีศรี

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2561

Google ClassRoom

อาจารย์ชัยทัศน์ มีศรี

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2561

Kahoot How To

อาจารย์ชัยทัศน์ มีศรี

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2560

การบริหารจัดการห้องเรียน
ด้วย Class Dojo

อาจารย์ชัยทัศน์ มีศรี

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัย

ปี 2560

SPSS For Beginners

ดร.ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ปี 2560