ทุนการศึกษา

ทุนรางวัลเรียนดี

ทุนกีฬา

• ตารางคัดเลือกนักศึกษาทุนกีฬา ปีการศึกษา 2566

ทุนดนตรีไทย - สากล

ทุนความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ

ทุนจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนกู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ของรัฐบาล

ทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทุนพระราชานุเคราะห์ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทุนผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ทุนอื่น ๆ