สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)

NEWS ข่าวประชาสัมพันธ์

By: Aviation Personnel Development Institute

จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน APDI มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
จัดทำโครงการหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน
อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครืองบิน ระดับ 4

By: Aviation Personnel Development Institute

การสัมมนาประชาพิเคราะห์โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

การสัมมนาประชพิเคราะห์ โครงการทบทวนมาตรฐาน อาชีพและคุณวุมิวิชาชีพ สู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ
สาขาวิชาชีพการบิน สาชาอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สาขาอาชีพพนักงานต้อนรับภาคพื้น และสาขาอาชีพพนักงานสำรองที่นั่ง/ออกบัตรโดยสาร

By: Aviation Personnel Development Institute

รับรางวัลองค์กรต้นแบบ ISO/IEC17024

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน เข้าร่วมรับรางวัลกับทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การบิน
“โครงการพัฒนาองกรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)”
โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประฐานกรรมการสถาบันคุณวุมิวิชาชีพ เป็นประฐานในการเปิดสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ
“ทิศทางการขับเคลื่อนระบบคุณวุมฺวิชาชีพไทยสู่การยอมรับในระดับสากล”