ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

Bachelor Of Arts In Airline Business