หลักสูตรปริญญาตรี

DREAM TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.

02-904-2222 Ext 2230,2237

หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

Bachelor Of Arts In Airline Business

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Business Administration in Aviation Industry Management (International Program)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สมัครเรียน

ขั้นตอนการรับสมัคร

ทุนการศึกษา

ลงทะเบียน Open House

DREAM TO FLY, FLY TO YOUR DREAMS.