Tour Leader รุ่นที่ 4

          การอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 4 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2566 เต็มไปด้วยความสนุกสนานและสาระความรู้จากท่านวิทยากร ที่มาในรูปแบบ

ของการอบรมแบบจัดเต็ม! ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ Ground Service หรือ Inflight Service 

สถาบันฯ หวังว่าผู้เข้าร่วมจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและมีประโยชน์จากการอบรมในครั้งนี้ และสามารถนำความรู้

รวมไปถึงทักษะที่ได้รับมาใช้ในงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ