Admin

Tour Leader รุ่นที่ 4

          การอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 4 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า  ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2566 เต็มไปด้วยความสนุกสนานและสาระความรู้จากท่านวิทยากร ที่มาในรูปแบบ ของการอบรมแบบจัดเต็ม! ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ Ground Service หรือ Inflight Service  สถาบันฯ หวังว่าผู้เข้าร่วมจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและมีประโยชน์จากการอบรมในครั้งนี้ และสามารถนำความรู้ รวมไปถึงทักษะที่ได้รับมาใช้ในงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ   

พานักศึกษาเยี่ยมชมฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น และขนส่งสินค้าของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

          ในวันที่ 15 กันยายน 2566 อาจารย์สุพิชญา ได้นำนักศึกษาเอกการบริการผู้โดยสารภาคพื้น เข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นและขนส่งสินค้าของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยในการนี้  ได้รับเกียรติจากคุณมาริสา พงษ์พัฒนพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนฯ คุณวีระชัย ชินพร รองผู้อำนวยการส่วนฯ  และคุณพิชญาพร ขันติบัณฑิต ผู้จัดการส่วนฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตขอขอบคุณทุกท่านที่มามอบความรู้ และสร้างความประทับใจ ให้แก่นักศึกษาของสถาบันฯ ค่ะ