อบรม/สัมมนา

Tour Leader รุ่นที่ 4

          การอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 4 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า  ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2566 เต็มไปด้วยความสนุกสนานและสาระความรู้จากท่านวิทยากร ที่มาในรูปแบบ ของการอบรมแบบจัดเต็ม! ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ Ground Service หรือ Inflight Service  สถาบันฯ หวังว่าผู้เข้าร่วมจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและมีประโยชน์จากการอบรมในครั้งนี้ และสามารถนำความรู้ รวมไปถึงทักษะที่ได้รับมาใช้ในงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ   

เสวนาอาชีพคนการบินครั้งที่ 2/2566

          ในวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตร่มเกล้า ได้จัดกิจกรรมเสวนาอาชีพคนการบินครั้งที่ 2 ขึ้น ได้รับการร่วมมือจากบริษัท บริการภาคพื้น  ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) กิจกรรมเสวนาอาชีพคนการบินนี้มีความหมายอย่างยิ่งในการให้โอกาสแก่น้อง ๆ นักศึกษาได้รับข้อมูล และความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโอกาสและอาชีพที่มีในสายงานการบิน โดยมีวิทยากรจาก AOTGA มาร่วมบรรยายและแชร์ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมการบิน น้องๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้มีโอกาสใน การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการบิน และเข้าใจถึงโอกาสทางอาชีพที่อาจจะเปิดขึ้นให้กับพวกเขาในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อพวกเขานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเสวนานี้ไปใช้ในการเลือกอาชีพ หรือการเตรียมตัวสู่อาชีพที่ตั้งใจ            ขอขอบคุณบริษัท AOTGA อีกครั้งที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสและแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมการบิน และเราขอให้น้องๆ นำความรู้ที่ได้มานี้ไปใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจค่ะ

สถาบันฯ จัดอบรมให้นักศึกษาจากโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ในหัวข้อ “Service Mind”

            การอบรมนักศึกษาจากโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่นักศึกษาจากโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์  โดยมุ่งเน้นในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการด้วยความเต็มใจ (Service Mind)”              ท่านวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม และอาจารย์เรวัต กล้าโชติชัย  ได้มอบความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับน้องๆ นักศึกษา น้อง ๆ จากโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์จะได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการบริการด้วยความเต็มใจและการพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน ซึ่งเป็นความรู้และทักษะที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตในอุตสาหกรรมการบริการ              ขอขอบคุณอาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม และอาจารย์เรวัต กล้าโชติชัย สำหรับการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่มีประโยชน์ และขอขอบคุณน้อง ๆ จากโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ค่ะ