Home > บริการ > นักศึกษา>ใบคำร้อง/แบบฟอร์มการฝึกงาน/สหกิจศึกษา

       

        ใบคำร้อง Request Forms

 • KBU 1 Request Form     
 • KBU 1 เอกสารคำร้องทั่วไป
 • KBU 2 คำร้องขอลงทะเบียนในกรณีพิเศษ
 • KBU 3 คำร้องขอรักษาสถานภาพ
 • KBU 4 คำร้องขอคืนเงิน
 • KBU 5 คำร้องขอย้ายคณะ-สาขาวิชา
 • KBU 6 คำร้องขอลาออก
 • KBU 7 คำร้องขอลาออก-สมัครใหม่
 • KBU 10 คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
 • ใบรับรองการลา
 • คำร้องเพิกถอนภายหลัง
 • ทป.20 แบบขอลงทะเบียน
 • ทป.40 แบบเพิ่มเติม-เพิกถอน
 • TOEIC Test Request Form
 • ATK Test Report
      แบบฟอร์มการฝึกงาน-สหกิจศึกษา Intership-Cooperative Education Forms

     แบบฟอร์มฝึกงานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

    แบบฟอร์มขออนุญาตออกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

   Internship Forms for International students