สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ร่วมลงนามความร่วมมือ กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

โดยมี ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดร.เมธา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ 

และ ผอ.มนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้ร่วมลงนามในครั้งนี้

นอกจากนี้ทางคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้มีโอกาสเดินเยี่ยมชมสถาบันฯ 

ร่วมถ่ายรูปและรับประทานอาหาร

ทางสถาบันขอขอบคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี มา ณ โอกาสนี้ด้วย