อาจารย์ของสถาบันฯได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมให้คณะพยาบาลศาสตร์

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ได้รับเกียรติจากคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้เชิญอาจารย์ประจำสถาบันฯ ของเรา ไปเป็นวิทยากรอบรมให้แก่นักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ในหัวข้อเรื่องของ ” การเตรียมความพร้อมเพื่อการสัมภาษณ์งาน (Mock Interview) ”