พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษาและด้านธุรกิจ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดร.วัลลภ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดร.เสนีย์ สุวรรณดี 

และ ดร.เมธา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางด้านการศึกษาและด้านธุรกิจ ร่วมกันระหว่าง 4 องค์กรชั้นนำ ได้แก่

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ,มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ,Pattaya Group และ China Airlines