การอบรม Tour Leader สำหรับคณะศิลปศาสตร์

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรม Tour Leader  ขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2566 และวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ชั้น 7 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 

โดยมีการอบรมในหัวข้อ “Ground Service” และ “In-flight Service” จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์โดยตรง

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุก พร้อมสอดแทรกความรู้ให้แบบจัดเต็ม