จัดการอบรม AVSEC (Aviation Security Awareness)

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ได้จัดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม AVSEC (Aviation Security Awareness) สำหรับผู้ที่สนใจความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยทางการบิน ขอบคุณท่านวิทยากร อาจารย์ณัฏฐยา ศรีสุภา วิทยากรรับรองตามข้อกำหนดของแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) ทางสถาบันฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เปิดอบรมหลักสูตร AVSEC เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรในสายงานด้านธุรกิจการบิน สถาบันฯขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุก ๆ ท่านนะคะ