อบรมวิทยากรมืออาชีพ หลักสูตร Train the trainers

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการจัดการอบรมวิทยากรมืออาชีพ หลักสูตร Train the trainers เมื่อวันที่ 15-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

ทางสถาบันฯขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน และวิทยากร ที่ให้เกียรติมามอบความรู้ ร่วมแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้อบรม สถาบันฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประสบการณ์ดี ๆ จากการมาอบรมในครั้งนี้