กิจกรรมอบรม Tour Leader รุ่นที่ 2

วันที่ 25 และ 26 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม

การอบรม Tour Leader รุ่นที่ 2 ณ ชั้น 7 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 

โดยมีการอบรมจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์โดยตรง สถาบันฯขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านค่ะ