สถาบันฯ ต้อนรับคณาจารย์ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรครูทหารของกองทัพบก รุ่นที่ 3

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน APDI มีโอกาสได้ต้อนรับคณาจารย์ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรครูทหารของกองทัพบก รุ่นที่ 3 จำนวน 60 นาย จาก  กคศ.สกศ.ยศ.ทบ. : กองคุณภาพการศึกษา สำนักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก 

ที่เข้าศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติ ณ ม.เกษมบัณฑิต และขอขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ