กิจกรรมการเสวนา “แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยด้านภาษาอังกฤษ”

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบินจัดกิจกรรม การเสวนา “แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยด้านภาษาอังกฤษ” ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม R2734 อาคารเกษมนครา ชั้น 7

สถาบันฯ ขอขอบคุณ รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้