APDI Read for the Blind

          รวมพลังจิตอาสานักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับกิจกรรมอ่านหนังสือเพื่อบันทึกเสียงทำ Audiobook ตัดต่อแก้ไขไฟล์เสียง และผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด