พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

         พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ได้รับเกียรติจาก ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประมวลกุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช