การจัดอบรมหลักสูตร BASIC IN-FLIGHT SAFETY

        สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร  BASIC IN-FLIGHT SAFETY ให้กับนักศึกษาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566 

วิทยากรทุกท่านให้ความรู้แบบจัดเต็ม ทุกสกิลที่สำคัญ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สถาบันฯ หวังว่าน้อง ๆ จะนำประสบการณ์ที่ได้ในการอบรมครั้งนี้ ไปต่อยอดการเรียนของตัวเองกันนะคะ