พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA)

          พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA) นวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องเกษมปริวัจน์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA) พร้อมด้วย ดร.เมธา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นการรวมมือเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมส่งเสริมด้านการศึกษาและสนับสนุนอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศในประเทศไทย


        คุณนิธิธร สุขมนัส นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และรองผู้จัดการสมาคมฯ ได้ร่วมเซ็นต์ข้อตกลงนี้ ซึ่งเน้นการร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทางด้านความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมในอุตสาหกรรมนี้ ร่วมกันสร้างสรรค์โอกาสและประสบการณ์ที่มีคุณค่าในอนาคต