สถาบันฯ จัดอบรมให้นักศึกษาจากโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ในหัวข้อ “Service Mind”

            การอบรมนักศึกษาจากโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่นักศึกษาจากโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ 

โดยมุ่งเน้นในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการด้วยความเต็มใจ (Service Mind)” 


            ท่านวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม และอาจารย์เรวัต กล้าโชติชัย 

ได้มอบความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับน้องๆ นักศึกษา น้อง ๆ จากโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์จะได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการบริการด้วยความเต็มใจและการพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน ซึ่งเป็นความรู้และทักษะที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตในอุตสาหกรรมการบริการ

 

           ขอขอบคุณอาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม และอาจารย์เรวัต กล้าโชติชัย สำหรับการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่มีประโยชน์ และขอขอบคุณน้อง ๆ จากโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ค่ะ