เสวนาอาชีพคนการบินครั้งที่ 2/2566

          ในวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

วิทยาเขตร่มเกล้า ได้จัดกิจกรรมเสวนาอาชีพคนการบินครั้งที่ 2 ขึ้น ได้รับการร่วมมือจากบริษัท บริการภาคพื้น 

ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) กิจกรรมเสวนาอาชีพคนการบินนี้มีความหมายอย่างยิ่งในการให้โอกาสแก่น้อง ๆ นักศึกษาได้รับข้อมูล และความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโอกาสและอาชีพที่มีในสายงานการบิน โดยมีวิทยากรจาก AOTGA มาร่วมบรรยายและแชร์ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมการบิน น้องๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้มีโอกาสใน

การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการบิน และเข้าใจถึงโอกาสทางอาชีพที่อาจจะเปิดขึ้นให้กับพวกเขาในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อพวกเขานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเสวนานี้ไปใช้ในการเลือกอาชีพ

หรือการเตรียมตัวสู่อาชีพที่ตั้งใจ

           ขอขอบคุณบริษัท AOTGA อีกครั้งที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสและแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมการบิน และเราขอให้น้องๆ นำความรู้ที่ได้มานี้ไปใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจค่ะ