พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท บริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัด (AOTGA)

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท บริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัด (AOTGA) 

เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการฝึกอาชีพสายงานธุรกิจการบิน โดยมี คุณสิริวัฒน์ โตวชิรกุล ผู้จัดการใหญ่ (President of AOTGA) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฯ และ ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ 

ดร.เมธา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมลงนามในพิธี ณ บริษัท บริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทย จำกัด 

ท่าอากาศยานดอนเมือง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก ที่ได้ทำ MOU ร่วมกัน