สถาบันฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรม Mplus

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรม Mplus 

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น. โดยมีท่านวิทยากรมืออาชีพ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา มาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคดีๆ ให้ผู้เข้ารับการอบรม ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่มาร่วมซักถาม และแชร์ประสบการณ์ให้กันและกัน สถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ 

ไปปรับใช้ต่อยอดงานวิจัยในอนาคตต่อไป