นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 14 เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการบินพลเรือน (CAAT)

วันที่ 21 มีนาคม 2567 ผศ.ดร. ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา นำนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 14 ในรายวิชาการจัดการมนุษย์

ในอุตสาหกรรมการบิน  เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการบินพลเรือน (CAAT) เพื่อให้นักศึกษาปริญญาโทของสถาบันฯ ได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์ตรงจากท่านวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมามอบความรู้ในสายอาชีพของท่าน ให้กับนักศึกษาของสถาบันฯ ค่ะ ขอบคุณค่ะ