การอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 6

การอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 6  ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 “ฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเสมือนจริง” 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 

ได้วิทยากรที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์ทั้งในส่วนของ Ground Service และ Inflight Service 

สถาบันฯ หวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ ไปต่อยอดเส้นทางอาชีพในอนาคตนะคะ