APDI จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรม Mplus

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรม Mplus 

ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 โดยมีท่านวิทยากร ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา 

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน 

สถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้  ไปปรับใช้ต่อยอดงานวิจัยในอนาคต